Jak správně postupovat.
1. Lajkujte (to se mi líbí ) naší Facebookovou stránku www.Facebook.com/TURPRESS
2. sdílejte soutěžní zadání pro daný týden - např. - 1.týden - toto zadání sdílejte
    na Facebooku. Pokud se chcete zůčastnit soutěže v následujícím týdnu,
sdílení opakujte. 2.týden - sdílet, 3.týden - sdílet atd. 
3. Vepište správné odpovědi do komentářů pod jednotlivé úkoly - 
    Správné odpovědi vepisujte do komentářů na Facebooku  www.Facebook.com/TURPRESSS anebo na wébových stránkách www.turpress.cz

Více informací - Úplná ravidla soutěže - viz níže  

 

POZOR POZOR DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ, 

na přání našich luštitelů, dochází ke změně v pravidlech. Své správné odpovědi, prosíme, vpisujte do soukromých zpráv a posílejte na naši Facebookovou stránku viz příloha.

poslat zpravu


1. Úplná pravidla soutěže „25. Výročí založení TURPRESSu“ 

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „25. Výročí založení firmy TURPRESS“ (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný dokument, který plně a závazně upravuje pravidla soutěže. 

2. Organizátor soutěže 

Organizátorem soutěže je společnost TURPRESS spol. s r.o., se sídlem: U Koupaliště 1027, 735 53 Dolní Lutyně, Česká republika, IČ: 25374559, DIČ:CZ25374559, zapsaná v Obchodním rejstříku Ostrava/C/16119/16.5.1997  (dále jen „organizátor“).

3. Pořadatel a organizátor soutěže 

Pořadatelem soutěže je společnost TURPRESS s r.o., se sídlem: U Koupaliště 1027, 735 53 Dolní Lutyně, Česká republika, IČ: 25374559, DIČ:CZ25374559, zapsaná v Obchodním rejstříku Ostrava/C/16119/16.5.1997  (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook www.facebook.com (dále jen „Facebook“). 

4. Doba a místo konání soutěže 

Soutěž proběhne v období od 6.2. do 23.4. 2017. (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž bude probíhat po dobu dvanácti týdnů na území České republiky a Slovenské republiky. 

5. Soutěžící 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

5.1. Účastník soutěže (dále také pouze „soutěžící“) je fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. 

5.1.1. V době trvání soutěže budou na webových stránkách www.turpress.cz/soutez a Facebookové stránce společnosti TURPRESS spol. s r.o. -www.facebook.com/turpress vystavovány úkoly k luštění a to vždy jednou týdně, v pondělí. Těchto sedm úkolů k luštění si soutěžící stáhne do svého počítače, vytiskne a vyřeší. Správné řešení alespoň tří ze sedmi úkolů vepíše do pole - komentáře na webových anebo Facebookových stránkách společnosti TURPRESS a to nejpozději do posledního dne daného týdne - tedy správné řešení alespoň tří úkolů z prvního týdne soutěže vepíše do komentářů nejpozději do neděle 12.2.2017. 

Účastníkem soutěže je v souladu s Pravidly soutěže „25. Výročí založení TURPRESSu“ ten, kdo splní tři následující podmínky: 
 

  1. 1) Lajkuje (to se mi líbí) Facebookovou stránku společnosti TURPRESS spol. s r.o. na   této adrese: www.facebook.com/turpress

  1. 2) bude sdílet úkoly pro daný týden se svými přátely na Facebooku 
  2. 3) správně odpoví alespoň na tři ze sedmi úkolů 

5.1.2. Soutěžící se stává účastníkem soutěže splněním podmínek a odesláním tří správných odpovědí vepsaných do komentářů na Facebookových stránkách společnosti TURPRESS spol. s r.o.www.facebook.com/turpress

Pozn. - správné řešení je možno vepisovat také do komentářů na webových stránkách společnosti TURPRESS spol. s r.o. na této adrese: www.turpress.cz/soutez pod - soubory ke stažení - k danému týdnu. 

Soutěžící může zaslat měsíčně až 28 správných řešení a zvýšit tak pravděpodobnost výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 

Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena. 

6. Mechanismus soutěže 

6.1. V době trvání soutěže budou soutěžící vpisovat správná řešení k daným úkolům na webových nebo Facebookových stránkách společnosti TURPRESS. spol. s r.o.
6.2. Každý týden v době trvání soutěže (únor, březen, duben) budou vybráni tři vítězi, kteří budou následně odměněni dle seznamu výher. Dále budou vybráni a odměněni ti luštitelé, kteří zašlou v daném měsíci nejvíc správných odpovědí a to vždy jednou měsíčně po dobu trvání soutěže. Celkem budou odměněni tři luštitelé.  
6.3. Závěrem soutěže (k 30.dubnu 2017) bude vybrán jeden luštitel, kterému bude udělena hlavní cena. 

7. Výhry v soutěži a jejich oznámení 

Tři soutěžící, kteří budou vybrání jednou týdně, získají - elektronické roční předplatné dle vlastního výběru - Osmisměrky, Křížovky, Sudoku v hodnotě cca 200Kč
Jeden soutěžící, který bude vybrán jednou měsíčně, celkem tři výherci, získají sadu tištěných časopisů plus  elektronické roční předplatné dle vlastního výběru - Osmisměrky, Křížovky, Sudoku v hodnotě cca 400Kč
Jeden hlavní výherce, vybraný na závěr soutěže získá - chytrý telefon v hodnotě 4000Kč 

Celkem budou uděleny ceny v hodnotě 12 400Kč

Oznámení vítězů bude uveřejněno na Facebookových stránkách společnosti TURPRESS spol. s r.o. a také na webových stránkách jmenované společnosti - www.turpress.cz

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. 

Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 

8. Předání výher 

Výherní balíček bude zaslán na jméno vítěze a korespondenční adresu, popř. emailovou adresu, kterou soutěžící zaslal. Výherní balíčky, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.
 

10. Termíny a oznámení výherců 

Od 6.2.2017 do 23.4. 2017 (po dobu 12 týdnů) – doba trvání soutěže. 

Tři vítězi budou vyhlášeni na konci každého soutěžního týdne.

(13.2.2017, 20.2.2017, 27.2.2017, 6.3.2017, 13.3.2017, 20.3.2017, 27.3.2017, 3.4.2017, 10.4.2017, 17.4.2017, 24.4.2017).

Tři vítězi budou vyhlášeni po ukončení čtvtého, osmého a dvanáctého týdne soutěže.
 (6.3.2017, 3.4.2017, 24.4.2017).

Jeden hlavní vítěz bude vybrán a vyhlášen do konce měsíce dubna 2017.

11. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže 

11.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže, včetně změny doby jejího trvání či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.turpress.cz .

11.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
 

11.3. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické pošty) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na Internetu.

11.4. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

11.5. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

11.6. Účast v soutěži ani výhru nelze právně vymáhat.

11.7. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

11.8. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Ostravě 5.1.2017